اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش

اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش

اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش

فرمت فایل : docx

حجم : 362

صفحات : 152

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

اثربخشی آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش

در 152 صفحه ورد قابل ویرایش با فرمت doc

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی بالینی

فهرست مطالب

عنوان                                                        صفحه

چکیده  فارسی.. 1

فصل اول: کلیات پژوهش

1- 1- مقدمه.. 2

1- 2- بیان مسئله.. 4

1- 3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش.. 7

1- 4- اهداف پژوهش.. 8

1- 4- 1- هدف کلی.. 8

1- 4- 2- اهداف جزئی.. 8

1- 5- فرضیات تحقیق.. 8

1- 6- تعاریف مفهومی و عملیاتی متغیرها.. 9

فصل دوم: ادبیات، مستندات، سابقه و پیشینه پژوهش

 2-1- مقدمه.. 11

2-2- مبانی نظری پژوهش.. 12

2-2-1- مقابله با استرس.. 12

2-2-1-1- تاریخچه مقابله.. 13

2-2-1-1- انواع روش های مقابله ای.. 14

2-2-1-3- راهبردهای مقابله با استرس وسلامت روان.. 17

2-2-1-4- چگونگی تاثیر شیوه های مقابله ای.. 22

2-2-1-5-  نظامهای رفتار مقابله ای.. 22

2-2-1-6- مدل های نظری در مورد منابع وفرایندهای مقابله   22

2-2-1-7- آموزش مصون سازی در مقابل استرس..

24

2-2-1-8- عوامل مربوط به رابطه درمانگر و مراجع در آموزش ایمن سازی در مقابل استرس.. 24

2-2-1-9- کاربردهای اختصاصی آموزش ایمنی سازی در مقابل بیماریهای روانی   25

2-2-1-9- فرایند مفهوم سازی مجدد..

26

2-2-1-10-  مرحله اکتساب و تمرین مهارت ها.. 27

2-2-1-11- مراحل مقابله با تنیدگی از دیدگاه لازاروس   27

2-2-1-12- مدل مفهومی و بنیادی مقابله در برابر استرس   28

2-2-1-13-  ارزیابی شناختی در مقابله با استرس ها..

31

2-2-1-14- تدابیر مقابله ای.. 32

2-2-2- دانش آموزان تیزهوش.. 32

2-2-2- 1- تعریف هوش.. 36

2-2-2- 2- عوامل موثر در تیزهوشی.. 38

2-2-2- 3- انواع هوش.. 41

2-2-3- استرس ادراک شده.. 41

2-2-3-1- نشانه ها و علایم استرس.. 43

2-2-3-2- علتهای استرس.. 43

2-2-3-3- عوامل استرس زای سنین مدرسه.. 44

2-2-3-4-  انواع استرس.. 45

2-2-3-5-  مولفه های استرس.. 45

2-2-3-6- نظریات مربوط به استرس.. 47

2-2-3-7- شیوه های مقابله با استرس.. 48

2-2-3-8- واکنش های استرس.. 49

2-2-3-9- استرس و پاسخ فیزیولوژیایی.. 49

2-2-3-10- نقش استرس درسلامت روانی و اجتماعی و شخصیتی دانش آموزان   50

2-2-3-11- پیشگیری از استرس..

50

2-2-3-12- آموزش تلقیح استرس.. 51

2-2-3-13- هدف از آموزش کنترل استرس.. 51

2-2-3-14- مراحل آموزش تلقیح استرس.. 52

2-2-3-15- استرس و دستگاه ایمنی.. 52

2-2-3-16- تعدیل کننده های استرس.. 53

2-2-3-17-  رابطه استرس ادراک شده با سلامت عمومی.. 53

2-2-3-18- تکنیکهای از بین بردن استرس.. 54

2-2-4- اضطراب امتحان.. 56

2-2-4-1- تعریف اضطراب امتحان.. 57

2-2-4-2-  تاریخچه اضطراب امتحان.. 58

2-2-4-3- مدلهای اضطراب امتحان.. 59

2-2-4-3- 1- مدل شناختی – توجهی.. 60

2-2-4-3- 2- مدل فرایند انتقالی.. 60

2-2-4-3- 3-  مدل نقص مهارت ها.. 60

2-2-4-3- 4- مدل پردازش اطلاعات.. 60

2-2-4-4- نظریه های روانکاوانه اضطراب.. 61

2-2-4-4-1- نظریه فروید در مورد اضطراب.. 61

2-2-4-4-2- نظریه نوفرویدی.. 63

2-2-4-4-3- نظریه های رفتاری اضطراب.. 63

2-2-4-4-4- نظریه های یادگیری شناختی ـ اجتماعی.. 64

2-2-4-4-5- نظریه های شناختی اضطراب.. 65

2-2-4-4-6- نظریه بیولوژیکی اضطراب.. 66

2-2-4-5-دیدگاه های اضطراب.. 68

2-2-4-5-1- دیدگاه روانکاوی در مورد اضطراب.. 68

2-2-4-5-2- دیدگاه ژنتیک در زمینه اضطراب.. 69

2-2-4-5-3- دیدگاه اجتماعی فرهنگی.. 69

2-2-4-5-4- دیدگاه شناختی در مورد علت اضطراب.. 70

2-2-4-5-5- دیدگاه انسان گرایی و اصالت وجود در مورد اضطراب   70

2-2-4-5-6- دیدگاه اجتماعی در مورد علت اضطراب..

71

2-2-4-5-7- دیدگاه رفتارگرایی در مورد اضطراب.. 71

2-2-4-6-علت اضطراب از دیدگاه روان پویایی.. 71

2-2-4-6-1- انواع اضطراب امتحان.. 72

2-2-4-6-2- نشانه‌های اضطراب ناتوان‌کننده.. 72

2-2-4-6-3- ابعاد اضطراب امتحان.. 73

2-2-4-6-4- علل اضطراب امتحان.. 73

2-2-4-6-5- مقابله با اضطراب امتحان.. 74

2-2-4-6-6- مقابله با اضطراب.. 74

2-2-4-6-7- کنترل اضطراب در حین امتحان.. 75

2-2-4-6-8- اختلالات اضطرابی.. 75

2-2-4-6-9- انواع اضطراب.. 78

2-3- پیشینه پژوهش.. 79

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

3-1- مقدمه.. 89

3-2- روش پژوهش.. 89

3-3- جامعه آماری.. 89

3-4- حجم نمونه و روش نمونه گیری.. 89

3-5- ابزارهای پژوهش.. 89

3-6- روش اجرا.. 91

3- 7- روش‌ تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 91

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها و بیان نتایج حاصل از آن

4-1- مقدمه.. 93

4-2- یافته های جمعیت شناختی.. 93

4-3- یافته های توصیفی.. 95

4-4- یافته های استنباطی.. 96

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری

5-1- مقدمه.. 103

5-2- بحث ونتیجه گیری.. 103

5- 3- محدودیتها.. 106

5- 4- پیشنهادات.. 107

5- 4- 1- پیشنهادات پژوهشی.. 107

5- 4- 2- پیشنهادات کاربردی.. 107

منابع و مأخذ.. 109

منابع فارسی.. 109

منابع انگلیسی.. 114

پیوست.. 119

پیوست الف) پرسشنامه استرس ادراک شده (میمورا وگریفث)   120

پیوست ب) مقیاس اضطراب امتحان (اسپیل برگر)..

122

چکیده انگلیسی.. 136

فهرست جدول ها

عنوان                                                                                                صفحه

جدول (4-1) توزیع فراوانی آزمودنی های برحسب سن و رتبه تولد در گروه دانش آموزان آزمایش و کنترل.. 93

جدول (4-2) توزیع فراوانی آزمودنی های برحسب شغل والدین و وضعیت مالی در گروه دانش آموزان آزمایش و کنترل.. 94

جدول (4-3)  توزیع فراوانی بر حسب تحصیلات والدین آزمودنی های گروههای آزمایش و کنترل.. 94

جدول (4- 4) میانگین و انحراف معیار متغیرهای پژوهش.. 95

جدول (4- 5) میانگین و انحراف معیار متغیر اضطراب امتحان و مولفه های آن   96

جدول(4-6) نتایج آزمون لوین جهت برابری کواریانس های خطا..

96

جدول (4-7) نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند راهه (Mancova) بر روی متغیرهای استرس ادراک شده و مولفه های آن.. 97

جدول (2-8) نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چندراهه بر روی متغیر استرس ادراک شده و مولفه های آن.. 98

جدول (4-9) نتایج آزمون تعقیبی برای متغیر استرس ادراک شده و مولفه های آن (استرس منفی و مثبت) (مقایسه میانگین‌ها).. 98

جدول(4-10) نتایج آزمون لوین جهت برابری کواریانس های خطا.. 99

جدول (4-11) نتایج آزمون معناداری تحلیل کواریانس چند متغیری  در دوگروه   99

جدول (4-12) نتایج آزمون تحلیل کواریانس چند متغیری (مانکوا) (متغیر اضطراب امتحان)  برای مقایسه گروه آزمایش و کنترل..

100

جدول (4-13) نتایج آزمون تعقیبی برای متغیر اضطراب امتحان  و مولفه های آن(مقایسه میانگین‌ها).. 101

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین اثر بخشی آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش می باشد.

این پژوهش از نوع نیمه آزمایشی است که به صورت طرح (پیش آزمون- پس آزمون) با گروه کنترل اجرا شد.

جامعه آماری پژوهش را کلیه دانش آموزان تیز هوش مقطع دبیرستانی شهرگیلان تشکیل دادند؛

که به گزارش آموزش و پرورش شهر گیلان 200 نفر برآورد شده است. در این پژوهش 34 نفر به صورت در دسترس انتخاب شدند.

و در دو گروه آزمایش (17N=) و کنترل (17N=) به صورت تصادفی گمارده شدند.

برای گردآوری اطلاعات از پرسش نامه های اضطراب امتحان (اسپیل ‌برگر) و استرس ادراک شده (میمورا و گریفث)استفاده شد.

برای تجزیه و تحلیل نتایج از روش آماری واریانس چند متغیره (MANCOVA) استفاده شد.

نتایج یافته ها نشان داد که آموزش مقابله با استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان دانش آموزان تیزهوش تاثیر معنی داری دارد.

به عبارتی دیگر می توان نتیجه گرفت که استرس بر استرس ادراک شده و اضطراب امتحان در گروه آزمایش تعدیل یافت،

لذا از آموزش مقابله با استرس به عنوان یک روش موثر بر کاهش استرس و اضطراب استفاده نمود.

واژه های کلیدی: مقابله با استرس، استرس ادراک شده، اضطراب امتحان، تیزهوش

قیمت محصول : 95000 تومان

دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *