بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال در مقایسه با کودکانADHD عادی ADHD

در مقایسه با کودکان عادی

بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی

فرمت فایل : docx

حجم : 263

صفحات : 104

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

پایان نامه کارشناسی ارشد روان شناسی بالینی (M.A)

بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال در کودکان دچاراختلال ADHD در مقایسه با کودکان عادی

 

مقدمه

در کودکان ( به ویژه کودکان پیش دبستانی) فعال بودن، پر انرژی و با نشاط بودن، پریدن از یک فعالیت به فعالیت دیگر هنگامی که محیط خود را کاوش می کنند، عمل کردن بدون احتیاط؛ پاسخ دادن به طور تکانه ای به رویدادهایی که در اطراف آنها رخ می دهد و واکنش های هیجانی سریع امری عادی است. اما کودکانی که ویژگی های توصیف شده در بالا را به میزانی دارند که با سن آنها تناسب ندارد

و نقایصی را در فعالیت های عمده زندگی آنها ایجاد می کنند در حال حاضر به عنوان کودکانی که اختلال بیش فعالی- نقص توجه دارند تشخیص داده می شود. (انجمن روان پزشکی آمریکا کاکاوند،1385). این بیماری سال هاست که شناخته شده و عوامل متعددی در ایجاد آن نقش دارند به نظر می رسد به نقص در تکامل سیستم اعصاب مربوط باشد.انسان مجموعه ای از ساختمان های پیچیده است

و مغز اوج این پیچیدگی است از سویی ارتباطات وسیعی بین این ساختمان های پیچیده با رهبری واحد مغز وجود دارد(محمدی کیا،1391).سه بخش عمده مغز که به دنبال هم و در طول ساقه مغز قرار می گیرند عبارتند از:

1.      مغز Hآپسین

2.      مغز میانی

3.      مغز پیشین (مهری نژاد،1389)

در طی تکامل مغز لب پیشانی جدیدترین بخش شکل گرفته است و بزرگ ترین ساختار را دارد. (همان منبع ص 18).عملکرد قشرفرونتال پیچیده و چند عاملی است.و در واقع صدمه به لوب فرونتال معمولا کارکردهای اجرایی از جمله: حرکتی،تکلم ،انگیزش، بازداری، قضاوت اجتماعی و ردیف بندی اعمال را تخریب می کند. (سادوک و سادوک، 2002؛ به نقل از محمدی کیا،1391). علاوه بر این می توان گفت

که کرتکس پره فرونتال در انتزاع، حل مسئله، برنامه ریزی، اجرا و ارزیابی رفتار نقش مهمی دارد (علیلو و همکاران،1389) این تخریب و اختلال ها باعث می شود که فرد (کودک) در عملکردهای خود دچار مشکل شود. از این روی، هدف اصلی پژوهش حاضر، بررسی کارکردهای اجرایی لوب فرونتال بر روی کودکان بیش فعال و کودکان بهنجار و عادی است.

فهرست مطالب

فصل اول

مقدمه     1

بیان مسئله            2

اهمیت و ضرورت تحقیق     6

اهداف پژوهش      7

هدف کلی 7

اهداف جزئی         7

سوالات پژوهش     7

فرضیه های پژوهش           7

تعریف مفهومی (نظری) و عملیاتی متغیرها       8

خطای درجاماندگی  8

توجه انتخابی        8

توانایی تغییر توجه 9

تفکر انتزاعی        9

فصل دوم

پیشینه نظری        12

تاریخچه شناخت  اختلال       12

اختلال بیش فعالی- کمبود توجه          15

نوع بی توجهی غالب          16

نوع بیش فعالی ـ تکانشگری غالب       17

نوع مرکب           17

ویژگی های بالینی  18

شناخت    18

عواطف  18

رفتاری   18

سازگاری میان فردی           19

سبب شناسی         21

علل زیست شناختی 21

عامل ژنتیک         22

نظریه ساز و کار برانگیختگی            23

نظریه ساختار عصبی          23

علت رفتاری و خانوادگی      24

عوامل مادرزادی و محیطی   24

ملاک های تشخیص            27

بیش فعالی- تکانشگری         27

تشخیص اختلال     28

زمان تشخیص اختلال          28

همه گیر شناسی     30

خلاصه ای از علائم و وضعیت کودکان            30

خلاصه ای از عوارض وجود اختلال   31

تشخیص ها ی افتراقی         32

مشکلات سلوکی و اختلال های ضد اجتماعی      32

سیر و پیش آگهی    36

درمان     36

آموزش والدین     37

آموزش معلمین      37

استفاده از کلاس های مخصوص، گروه های مهارت اجتماعی و فردی            37

درمان های روان شناختی (روان درمانی، تغذیه درمانی و …)          37

درمان دارویی       37

انواع کارکرد اجرایی           42

کارکرد اجرایی به دو بخش تقسیم می شود          42

لوب فرونتال         43

عملکرد لوب فرونتال          44

نوروآناتومی کرتکس فرونتال            45

ناحیه پشتی- جانبی 46

ناحیه تحتانی         46

ناحیه میانی          46

کارکردهای لوب فرونتال      47

اختلالات لوب فرونتال         50

پیشینه پژوهش      52

پیشینه داخلی         52

پیشینه خارجی       59

خلاصه نتایج مباحث و پژوهش های پیشین        60

فصل سوم

روش پژوهش       64

جامعه آماری         64

نمونه و روش نمونه گیری    64

اجرای پژوهش      65

ابزار پژوهش        65

آزمون بندر گشتالت 65

آزمون استروپ     67

آزمون ویسکانسین  68

آزمون وکسلر        71

خرده آزمون شباهت ها         72

فصل چهارم

روش تجزیه و تحلیل داده ها  73

الف-ویژگی های جمعیت شناختی        74

ب-یافته های توصیفی          76

ج-یافته های استنباطی          77

فصل پنجم

بحث و نتیجه گیری            83

محدودیت های پژوهش        85

پیشنهادات پژوهشی 85

منابع      86

منابع فارسی         86

منابع خارجی        89

فهرست جداول

جدول 1 – 2 ویژگی های بالینی اختلال بیش فعالی – نقص توجه     19

جدول   2ـ 2 خلاصه مشکلات همراه با کودکان   20

جدول 3-2 ویژگی های کلیدی بالینی    25

جدول 4-2 شیوع نشانه ها در کودکان و نوجوانان  و بهنجار به خوبی نشان می دهد       29

جدول 5 ـ2   خلاصه ای از نقایص احتمالی مرتبط با        34

جدول4-1: توزیع فراوانی سن در نمونه مورد مطالعه       73

جدول4-2: توزیع فراوانی تحصیلات پدر در نمونه مورد مطالعه      74

جدول4-3: توزیع فراوانی تحصیلات مادر  در نمونه مورد مطالعه    74

جدول 4-4 میانگین و انحراف معیار آزمون های بندر گشتالت ،استروپ،وکسلر و ویسکانسین در دو گروه کودکان بیش فعال و عادی        75

جدول 4-5 تی استیودنت برای دو گروه مستقل    76

جدول 4-6 تی استیودنت برای دو گروه مستقل    77

جدول 4-7 تی استیودنت برای دو گروه مستقل    77

جدول 4-8 تی استیودنت برای دو گروه مستقل    78

جدول 4-9- نتایج آزمون یکسانی واریانس ها جهت تعیین معنی داری اختلاف میانگین    79

جدول 4-10 خرده مقیاس های آزمون در افراد عادی و بیش فعال      80

بیان مسئله

اختلال کمبود توجه بیش فعال که بی توجهی، بیش فعالی و تکانشگری مشخصه اصلی آن به شمار می رود یکی از بحث برانگیزترین اختلال های کودکی و نوجوانی است که در چند دهه اخیر مطالعات متعددی را به خود اختصاص داده است. (بارکلی  2003به نقل از نصرت آباد و همکاران1389)..بیش فعال از شایع ترین اختلال های روانی است که در کودکان تشخیص داده می شود؛

این اختلال 30 تا 40 درصد تمام موارد ارجاعی به کلینیک های راهنمایی کودک را شامل می شود. (میرنسب1389) طبق برخی شواهد بیماران دچار آسیب مغزی قطعه پیشانی به سبب گرایش به پاسخ دهی تکانشی و بدون بررسی کلی مسأله در این خرده مقیاس (توانایی تغییر و فهم رفتارهای غیر کلامی دیگران) عملکرد ضعیف دارند. (والش 1987به نقل از محمدی کیا،1391).

 

قیمت محصول : 75000 تومان

دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *