تحقیق مقیاس های شخصیتی زنان مجرم در مقایسه با زنان بهنجار

تحقیق مقیاس های شخصیتی زنان مجرم در مقایسه با زنان بهنجار

تحقیق مقیاس های شخصیتی زنان مجرم در مقایسه با زنان بهنجار

فرمت فایل : doc

حجم : 172

صفحات : 69

گروه : روانشناسی و علوم تربیتی

توضیحات محصول :

بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم و بهنجار

فهرست:

چکیده
واژگان کلیدی
فصل اول
مقدمه وبیان مسئله
مقدمه
طرح مساله و بیان موضوع
اهداف پژوهش:
فصل دوم
تعاریف چارچوب نظری ودیدگاهها
حوزه های نظری و پژوهشهای وابسته به جرایم زنان
پیشینه تحقیق چارچوب نظری ،دیدگاهها وتعاریف
تعریف  کج  رفتاری
اثبات گرایی  و کج رفتاری
برساخت گرایی  و کج رفتاری
رویکرد تلفیقی  در تعریف  کج  رفتاری
چرا مردم  کج  رفتاری  می کنند؟
دسته بندی  علل  و عوامل  کج رفتاری
پارادایم  اثبات گرا
نظریه های  فشار
مرتن  و فرصت های  مشروع  افتراقی
کوهن  و ناکامی  منزلتی
کلوارد و الین  و فرصت های  نامشروع  افتراقی
برخی  انتقادات  وارده  به  نظریه های  فشار اجتماعی
نظریه های  یادگیری  اجتماعی
سادرلند و پیوند افتراقی
گلیزر و هویت پذیری  افتراقی
برگس  و ایکرز و تقویت  افتراقی
برخی انتقادات وارده به نظریه های یادگیری اجتماعی
نظریه های  کنترل
فصل سوم
روش تحقیق جامعه ونمونه
روش تحقیق
آزمودنی ها
ابزار های پژوهش
فصل چهارم
تجزیه وتحلیل داده ها
روش تحلیل داده‌ها
نتایج  و یافته ها
جدول شماره1: داده های توصیفی مربوط به تحصیلات دو گروه مجرم و سالم
جدول2 : داده های توصیفی برای سن آزمودنی ها در دو گروه مجرم و بهنجار
جدول شماره3: داده های توصیفی مربوط به وضعیت همسران
جدول شماره4: داده های تو صیفی مربوط به مقیاس های MMPI
جدول 5. مقدار آزمون لامبدای ویلکز در تحلیل واریانس چند متغیره
جدول 6: نتایج تحلیل واریانس برای مقیاس های شخصیتی مجرمین و گروه بهنجار
فصل پنجم
ارائه یافته های تحقیق ونتیجه گیری
بحث و نتیجه گیری
منابع و مآخذ
ضمیمه:
1-  نمودارهای اثرات متغیرهای مستقل و تعدیل گر

======

هدف این تحقیق بررسی مقیاس های شخصیتی زنان مجرم می باشد . یافتن این مساله که آیا ارتباط هایی بین  مقیاس های شخصیتی و جرم وجود دارد و اینکه در صورت وجود کدام یک ازمقیاس ها را شامل می شود عواملی است که پژوهش به قصد دست یابی به آنها صورت گرفت.
جامعه آماری این پژوهش را الف)کلیه زندانیان زن زندانهای لرستان تشکیل می دهند.آزمودنی های پژوهش شامل 50 نفراز زنان مجرم می باشد که در زندان لرستان مجرم شناخته و دوران محکومیت خود را سپری می کردند.
جامعه آماری بر طبق آمار جمعیت کیفری اعلام شده از سوی واحد آمار و رایانه زندانهای لرستان عبارت است از کلیه زندانیان زن محکوم و متهم که بر اثر فوت، طلاق، جدایی غیر رسمی، بیماری و معلولیت یا از کار افتادگی موقت و دائم، فراری یا مفقود بودن و یا زندانی شدن شوهر یا برادر و پدر؛ و دیگر موارد مرتکب جرم شده و زندانی شده اند. بعد جمع آوری آمار اولیه زنان زندانی تعداد 50 نفر در کل زندانیان زن، تمام جامعه آماری به عنوان حوزۀ پژوهش میدانی-پرسشنامه ای انتخاب شده؛ لذا در این باره نمونه گیری صورت نگرفت.
ب) همچنین جمعیت بهنجار زن استان که دارای ویژگی های جمعیت شناختی مشابه می باشند. از بین جمعیت عمومی تعداد 50 نفر از افراد سالم که سابقه محکومیت نداشته اند و از نظر ویژگی های جمعیت شناختی سن، تحصیلات، محل سکونت، سطح اجتماعی،اقتصادی و وضعیت تاهل مشابه گروه مجرمین بودند انتخاب شدند.

قیمت محصول : 12000 تومان

دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *