پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی

پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی

پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی

فرمت فایل : doc

حجم : 266

صفحات : 120

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه مطالعه تطبیقی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد بر اساس مدل سه شاخگی اهرنجانی

چکیده

هدف از انجام این پژوهش بررسی عوامل موثر بر رضایت شغلی کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد می‌باشد. روش تحقیق توصیفی- پیمایشی بوده و برای جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه محقق ساخته‌ای با پایایی 86/0 استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق شامل کلیه کارکنان بانک‌های ملی و پاسارگاد در شهرستان ساوه بوده و نمونه‌گیری به صورت تصادفی و با استفاده از جدول مورگان انجام‌گرفته که نتایج آن شامل81 نفر از کارکنان بانک ملی و 32 نفر از کارکنان بانک پاسارگاد است. در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از آزمون تی، تحلیل عاملی و فریدمن استفاده گردیده است. نتایج پژوهش نشان داد، بین دیدگاه کارکنان بانک ملی و پاسارگاد در خصوص عوامل زمینه‌ای، ساختاری و رفتاری موثر بر رضایت شغلی تفاوت معناداری وجود دارد به طوری که مهم‌ترین عوامل رضایت شغلی در بانک ملی به ترتیب: ارتقاء بر اساس شایسته‌سالاری،تاکید مدیران بر انگیزش کارکنان، وجود عدالت و انصاف در مورد تمامی کارکنان و در بانک پاسارگاد تاکید مدیران بر انگیزش کارکنان،توجه به روحیه تلاش و پشتکار و پرداخت‌ها با عنایت به شایستگی‌ها می‌باشند.

مقدمه

در دنیای پرشتاب امروز هر کس خواهان داشتن شغلی است و در واقع یکی از عوامل احساس امنیت و اعتمادبه‌نفس، داشتن شغل و فعالیت اجتماعی است.

رضایت شغلی از مهم‌ترین نتایج یک انتخاب صحیح و مناسب در گزینش حرفه است که تطابق با کار، امکان خلاقیت، روابط رضایت‌بخش با همکاران و افزایش عزت نفس[1] را فراهم می‌آورد. برعکس ناسازگاری شغلی مسئله‌ای است که سبب تعویض مکررِ شغل، غیبت، نارضایتی از خود و شغل، عدم احساس امنیت و خشم و بیزاری از کار می­گردد.


[1] – self steem

بخشی از متن

مطالعات جامعه‌شناختی

امیل دورکیم یکی از پایه‌گذاران جامعه‌شناسی است که در آراء خود، به اهمیت کار توجه نموده است. اندیشه او در مقابله باکسانی است که برای هر چیز ریشه روان‌شناختی آن را مطالعه می‌کردند و اهمیت فرد را در برابر جامعه بزرگ می‌نمودند. کار او بر خلاف این گروه، توجه به بررسی جامعه‌شناختی موضوعاتی اجتماعی و اهمیت دادن به جامعه و روح جمعی بود و موجب شد گرایش او را «کل گرایی»، «جمع گرایی» یا «جامعه گرایی» بنامند (سفیری، 1377).

بررسی‌های روان‌شناسان

جامعه‌شناسان و روان‌شناسان اجتماعی مانند بسیاری از متخصصان، کار را مورد توجه قرار داده‌اند. در آغاز، برخی جنبه‌های کمی و کیفی کار مورد توجه آن‌ها قرار داشت. نمونه خاص این نوع مطالعات را باید بررسی‌های تیلور دانست. او مطالعاتش را «مطالعات حرکت و زمان»[1]  نام نهاد (ساروخانی، 1370). پس از او، گیلبرت همین نوع مطالعات را به همراه همسرش با نام «مطالعات زمان – کار» به انجام رسانید. این قبیل بررسی‌ها از زمینه خاص اجتماعی منبعث گردیده که با عنوان «لیبرالیسم کلاسیک» مشخص می‌شود. در این زمینه خاص، سرمایه‌داری عصر طلایی خود را می‌گذرانید و سرمایه بر حیات همه انسان‌ها حاکم بود. در قرن بیستم از نظر پرودن و مارکس، کار جزئی از وجود آدمی شناخته شد.


[1]. Time and motion studies

فهرست مطالب

چکیده …………………………………………..1

فصل اول. 2

1–1 مقدمه 3

1–2 بیان مسئله 4

1–3 ضرورت و اهمیت تحقیق. 6

1–4 اهداف تحقیق. 7

1-5 سؤالات تحقیق. 8

1-6 روش های جمع آوری اطلاعات و تجزیه و تحلیل داده ها 8

1-7 قلمرو تحقیق. 9

1-8 چهارچوب نظری ومدل مفهومی تحقیق …………………………………………………………………………….9

1-9رابطه میان مولفه ها و سئوال های پرسشنامه ……………………………………………………………………..10

1-10تعاریف عملیاتی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..12

فصل دوم 14

مقدمه 15

2-1 مبانی نظری و ادبیات تحقیق. 16

2-1-1 مطالعات جامعه‌شناختی (1858- 1917) 16

2-1-2 بررسی‌های روان‌شناسان. 17

2-1-3 نظریه‌ها 18

2-1-4 تعریف شغل. 23

2-1-5 عوامل انتخاب شغل. 24

2-1-6 تعریف رضایت.. 24

2-1-7 تعریف رضایت شغلی. 25

2-1-8 رضایت شغلی معیاری برای کیفیت زندگی شغلی. 26

2-1-9 رضایت شغلی و تولید. 28

2-1-10 عوامل تعیین‌کننده رضایت شغلی. 29

2-1-11 آثار وجود رضایت شغلی. 34

2-1-12 اندازه‌گیری رضایت شغلی. 35

2-2 تحقیقات خارجی. 41

2-3 تحقیقات داخلی. 49

2-4 تاریخچه بانک ملی ……………………………………………………………………………………………………..51

نتیجه‌گیری. 53

فصل سوم 55

مقدمه 56

3–1 روش تحقیق. 56

3–2 جامعه آماری. 56

3–3 نمونه آماری و روش نمونه‌گیری. 57

3–4 متغیرهای تحقیق. 58

3–5 ابزار جمع‌آوری اطلاعات.. 58

3–6 روش تجزیه و تحلیل داده‌ها 59

فصل چهارم 60

مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………..61

4-1 توصیف یافته‌های تحقیق. 61

4-2) نتایج استنباطی تحقیق. 73

فصل پنجم. 88

مقدمه 89

5–1 خلاصه نتایج تحقیق. 89

5-2 بحث و نتیجه‌گیری. 90

پیشنهاد‌ها 92

5-3-1 پیشنهاد‌ها حاصل از تحقیق. 92

5-3-2 پیشنهاد‌ها برای محققین بعدی. 94

5-4 محدودیت‌ها 94

5-4-1 محدودیت‌هایی که توسط محقق تعیین می‌شوند: 94

1-4-2) محدودیت‌های خارج از کنترل محقق. 94

فهرست منابع. 95

پیوست‌ها 102

قیمت محصول : 14000 تومان

دانلود

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *