پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

فرمت فایل : docx

حجم : 6467

صفحات : 176

گروه : مدیریت

توضیحات محصول :

پایان نامه بررسی رابطه میان شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی شهرستان سبزوار

چکیده

اهمیت برند و تاثیر آن در فروش محصولات شرکت ها به طور فزاینده ای در حال گسترش بوده و آگاهی از شخصیت برند و ابعاد آن به سبب تاثیر گذاری بر رضایت، ارزش ادراکی و وفاداری مشتریان برای شرکت ها حائز اهمیت می باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش از نوع توصیفی می باشد و هدف از آن شناسایی رابطه بین شخصیت برند و وفاداری مشتریان در بخش محصولات لوازم خانگی فروشگاه های شهرستان سبزوار می باشد. مدل پژوهشی طراحی شده بر مبنای مدل شخصیت برند آکر((1997 و مدل ماندهاچیتارا و پولتهونگ((2011 شکل گرفته است. اعتبار محتوایی و سازه پرسشنامه های پژوهش با استفاده از نظرات خبرگان و روش های تحلیل عاملی اکتشافی و شاخص KMO سنجیده شده و برای سنجش پایایی پرسشنامه ها از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده های حاصل از پرسشنامه نیز متناسب با نیاز آماری از نرم افزار آماری علوم اجتماعی (SPSS)، نرم افزار اکسل و نرم افزار روابط ساختای خطی((LISREL در قالب توصیف داده های پژوهش، توصیف متغیرهای اصلی پژوهش، تحلیل داده های پژوهش و تحلیل عاملی تاییدی استفاده گردید. نتایج تجزیه و تحلیل داده ها تایید تمامی فرضیه های پژوهش و معناداری تمامی عوامل موجود در مدل مفهومی را نشان داده است. به عبارت دیگر بین شخصیت برندهای مورد مطالعه و وفادای مشتریان به آن ها رابطه معنا داری وجود دارد.

 

واژگان کلیدی: برند،شخصیت برند، وفاداری مشتریان، بخش محصولات لوازم خانگی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                صفحه

 

فصل اول: کلیات پژوهش

 

-1 -1مقدمه…………………………………………………………………………………………. 2

-2 -1 بیان مساله………………………………………………………………………………….. 3

-3 -1اهمیت وضرورت پژوهش…………………………………………………….. ………… 4

-4 -1اهداف پژوهش……………………………………………. ….. …………………………..

-1-4-1 هدف کلی………………………………………………….. ……………………….. 5

-2-4-1 اهداف جزئی…………………………………………………. …………………….. 5

-5 -1سوالات پژوهش………………………………………………………………………….. . 6

-1-5-1 سوال اصلی پژوهش………………………………………………………………… 6

-2-5-1 سوالات فرعی پژوهش……………………………………………………………… 6

-6 -1فرضیات پژوهش……………………………………………………………………………. 6

-1 -6-1فرضیه اصلی…………………………………………………………………………. 6

-2 -6-1فرضیات فرعی………………………………………………………………………. 6

-7 -1 استفاده کنندگان از پژوهش………………………………………………………………. 7

-8 -1قلمرو پژوهش……………………………………………………………………………….. 7

-1-8 -1 قلمرو زمانی…………………………………………………………………….. ..  7

-2-8-1 قلمرو مکانی…………………………………………………………………………. 7

-3-8-1 قلمرو موضوعی…………………………………………………………………….. 7

-9 -1تعاریف، واژه ها و اصطلاحات………………………………………………………….. 8

-1-9-1 تعاریف مفهومی……………………………………………………………………… 8

-2-9-1 تعاریف عملیاتی……………………………………………………………………… 9

-10-1روش شناسی پژوهش…………………………………………………………………. 10

فصل دوم: مبانی نظری پژوهش

-1 -2مقدمه………………………………………………………………………………………… 12

-2 -2شخصیت برند……………………………………………………………………………….. 13

 

عنوان                                                                                                                  صفحه

 

-1-2-2 مفهوم برند و نقش آن در حوزه ی خدمات………………………………………. 13

-2-2-2 مفهوم شخصیت برند………………………………………………………………… 14

-3-2-2 چارچوب شخصیت برند……………………………………………………………. 17

-4-2-2 ابعاد شخصیت……………………………………………………………………….. 19

-5-2-2 شخصیت برند و شکل دهی به ادراك………….. ………………………………. 2

-6 -2-2 تجانس میان شخصیت انسانی و برند……………………………………………. 20

-7-2-2 تصویر برند…………………………………………………………………………… 24

-8-2-2 هویت برند……………………………………………………………………………. 25

-9-2-2 چارچوب تئوریک هویت برند……………………………………………………… 29

-10-2-2 شخصیت برند و رجحان برند……………………………………………………. 30

-11-2-2 شخصیت برند و فعالیت های ترفیعی…………………………………………… 30

-12-2-2 ارزش ویژه برند………………………………………………………….. ……… 31

-13-2-2 اعتبار برند…………………………………………………………………………. 39

-14-2-2 اعتماد برند…………………………………………………………………………. 40

-15-2-2 ارتباط برند…………………………………………………………………………. 41

-16-2-2 وفاداری برند………………………………………………………………………. 42

-17-2-2 وجهه برند………………………………………………………………………….. 43

-18-2-2 ویژگی های برند جهانی………………………………………………………….. 44

-19-2-2 مدل های مربوط به برند…………………………………………………………. 45

-3 -2 وفاداری…………………………………………………………………………………….. 55

-1-3-2 مفهوم وفاداری………………………………………………………………………. 55

-2-3-2 چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداری…………………. 57

-3-3-2 ابعاد وفاداری………………………………………………………………………… 63

-4-3-2 بازاریابی رابطه مند و ارتباط آن با وفاداری مشتریان………………………… 67

-4 -2 رابطه ی شخصیت برند با میزان وفاداری مشتریان…………………………………. 70

-1-4-2 وفاداری به نام تجاری………………………………………………………………. 7

 

 

عنوان                                                                                                                صفحه

 

-2-4-2 تئوری ویژگی شخصیت افراد……………………………………………………… 71

-3-4-2 شخصیت برند………………………………………………………………………… 72

-4-4-2 تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان…………………………………………… 72

-5 -2 پژوهشهای انجام شده……………………………………………………………………… 75

-1-5-2پژوهشهای خارجی…………………………………………………………………… 75

-2-5-2پژوهشهای داخلی…………………………………………………………………….. 81

-6 -2جمع بندی مطالب ومعرفی مدل مفهومی پژوهش………………………. ……….. 84

فصل سوم: روش شناسی پژوهش

-1 -3مقدمه…………………………………………………………………………………………. 87

-2 -3روش پژوهش……………………………………………………………………………….. 87

-3 -3جامعه آماری………………………………………………………………………………… 87

-4 -3نمونه و روش نمونه گیری………………………………………………………………… 87

-5 -3روش و ابزار جمع آوری دادهها………………………………………………………… 88

-1-5-3 پرسشنامه شخصیت برند و وفاداری……………………………………………… 88

-6-3 ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری……………………………………………………… 92

-1-6 -3روایی……………………………………………….. ……………………………… 92

-2 -6 -3پایایی…………………………………………………………………………………. 100

-7 -3روش تجزیه و تحلیل داده ها……………………………………………………………… 101

-1-7-3 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش………………………………………………… 101

-2-7-3 تحلیل داده های پژوهش……………………………………………………………. 101

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل دادهها

-1 -4 مقدمه………………………………………………………………………………………… 103

-2 -4 توصیف داده های پژوهش……………………………………………………………….. 104

-1-2-4 توصیف متغیرهای جمعیت شناختی… …………………………………………… 104

-2-2-4 توصیف متغیرهای اصلی پژوهش………………………………………………… 108

-3 -4 تحلیل داده های پژوهش………………………………………………………………….. 11

 

ج

عنوان                                                                                                            صفحه

 

-1-3-4 بررسی فرض نرمال بودن دادههای مربوط به پرسشنامه…………………….. 111

-4 -4 بررسی سوالات پژوهش………………………………………………………………….. 112

-1-4-4 یافتههای مربوط به سوال اصلی پژوهش………………………………………… 112

-2-4-4 یافتههای مربوط به سوال فرعی اول پژوهش…………………………………… 115

-3-4-4 یافتههای مربوط به سوال دوم پژوهش…………………………………………… 118

-5 -4 بررسی فرضیات پژوهش………………………………………………………………… 121

-6-4 تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای پژوهش…………………………………………………. 140

-1 -6 -4تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول شخصیت برند………………………………… 141

-2 -6 -4تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم شخصیت برند…………………………………. 144

-3 -6 -4تحلیل عاملی تائیدی مرتبه اول وفاداری مشتریان…………………………….. 147

-4 -6 -4تحلیل عاملی تائیدی مرتبه دوم وفاداری مشتریان…………………………….. 148

-7 -4بررسی مدل ساختاری پژوهش…………………………………………………………… 151

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات پژوهش

-1 -5 مقدمه……………………………………………….. ……………………………………… 154

-2 -5 یافته های پژوهش…………………………………….. …………………………………. 154

-1-2-5 یافته های حاصل از توصیف داده های پژوهش………………………………… 154

-2-2-5 یافته های حاصل از سوالات پژوهش……………………………………………. 155

-3-2-5 یافته های حاصل از فرضیات پژوهش…………………………………………… 157

-3 -5پیشنهادات پژوهش………………………………………………………………………….. 163

-1-3-5 پیشنهادات منتج از فرضیات……………………………………………………….. 163

-2-3-5 سایر پیشنهادات………………………………………………………………………. 166

-3-3-5پیشنهاد به پژوهش های آتی…………………………………………………………. 166

-4 -5محدودیت های پژوهش……………………………………………………………………. 167

-1-4-5 محدودیت های تحت کنترل………………………………………………………… 167

-2-4-5 محدودیت های خارج از کنترل…………………………………………………… 167

منابع………………………………………………………………………………………………….. 168

پیوست………………………………………………………………………………………………. 174

د

 

فهرست جداول

 

عنوان                                                                                               صفحه

 

جدول:1-3 مولفه های شخصیت برند و وفاداری…………………………………………….. 89

جدول :2 -3 شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت برای شخصیت برند…………….. 92

جدول:3-3 واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده برای شخصیت

برند.                                                                                                                 93

 

جدول :4 -3 ماتریس همبستگی چرخش یافته پرسشنامه شخصیت برند…………………… 94

جدول :5 -3 شاخص KMO و آزمون کرویت بارتلت برای وفاداری مشتریان………… 98

جدول: 6 -3 واریانس توضیح داده شده توسط فاکتورهای استخراج شده برای وفاداری

مشتریان……………………………………………………………………………………………… 99

جدول :7 -3 ماتریس همبستگی چرخش یافته پرسشنامه وفاداری مشتریان………………. 99

جدول :8 -3پایایی پرسشنامه به تفکیک ابعاد…………………………………………………. 101

جدول:1-4 توزیع فراوانی مربوط به جنسیت مشتریان………………………………………. 104

جدول:2-4 توزیع فراوانی مربوط به وضعیت تاهل مشتریان……………….. ……………. 105

جدول:3-4 توزیع فراوانی مربوط به سن مشتریان…………………………………………… 106

جدل:4-4 توزیع فراوانی مربوط به تحصیلات مشتریان……………………………….. ..  106

جدول:5-4 توزیع فراوانی مربوط به شغل مشتریان…………………………………………. 107

جدول: 6 -4 آمار توصیفی برند سامسونگ…………………………………………………… 108

جدول: 7-4 آمار توصیفی برند ال. جی……………………………………………………….. 109

جدول: 8-4 آمار توصیفی برند پارس خزر…………………………………………………… 110

جدول: 9-4 آمار توصیفی برند اسنوا…………………………………………………………… 110

جدول:10-4 نتیجه آزمون نرمال بودن متغیرها………………………………………………. 111

جدول:11-4 رابطه شخصیت برند سامسونگ و وفاداری به آن……………………………. 112

جدول:12-4 رابطه شخصیت برند ال.جی و وفاداری به آن………………………………… 113

جدول:13-4 رابطه شخصیت برند پارس خزر و وفاداری به آن…………………………… 114

جدول:14-4 رابطه شخصیت برند اسنوا و وفاداری به آن………………………………….. 114

جدول :15-4 آمار توصیفی شخصیت برند سامسونگ……………………………………….. 115

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول:16-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت شخصیت برند سامسونگ……… 115

جدول :17-4 آمار توصیفی شخصیت برند ال.جی…………………………………………… 116

جدول:18-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت شخصیت برند ال.جی………….. 116

جدول :19-4 آمار توصیفی شخصیت برند پارس خزر……………………………………… 117

جدول:20-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت شخصیت برند پارس خزر…….. 117

جدول :21-4 آمار توصیفی شخصیت برند اسنوا…………………………………………….. 117

جدول:22-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت شخصیت برند اسنوا……………. 117

جدول :23-4 آمار توصیفی وفاداری به برند سامسونگ……………………………………. 118

جدول:24-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت وفاداری به برند سامسونگ…… 118

جدول :25-4 آمار توصیفی وفاداری به برند ال.جی………………………………………… 119

جدول:26-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت وفاداری به برند ال.جی……….. 119

جدول :27-4 آمار توصیفی وفاداری به برند پارس خزر…………………………………… 120

جدول:28-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت وفاداری به برند پارس خزر….. 120

جدول :29-4 آمار توصیفی وفاداری به برند اسنوا………………………………………….. 120

جدول:30-4 آزمون دوجمله ای جهت بررسی وضعیت وفاداری به برند اسنوا………… 120

جدول:31-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند سامسونگ با

وفاداری به این برند………………………………………………………………………….. ..  121

جدول:32-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند ال.جی با

وفاداری به این برند……………………………………………………………………………….. 122

جدول:33-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند پارس خزر با

وفاداری به این برند……………………………………………………………………………….. 122

جدول:34-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند اسنوا با وفاداری

به این برند………………………………………………………………………………………….. 123

 

عنوان                                                                                                                صفحه

جدول:35-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صداقت شخصیت برند

سامسونگ با وفاداری به این برند………………………………………………………………. 123

جدول:36-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صداقت شخصیت برند

ال.جی با وفاداری به این برند…………………………………………………………………… 124

جدول:37-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صداقت شخصیت برند

پارس خزر با وفاداری به این برند……………………………………………………………… 124

جدول:38-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صداقت شخصیت برند

اسنوا با وفاداری به این برند…………………………………………………………………….. 125

جدول:39-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد اشتیاق و هیجان شخصیت

برند سامسونگ با وفاداری به این برند………………………………………………………… 126

جدول:40-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد اشتیاق و هیجان شخصیت

برند ال.جی با وفاداری به این برند…………………………………………………………….. 126

جدول:41-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد اشتیاق و هیجان شخصیت

برند پارس خزر با وفاداری به این برند……………………………………………………….. 12

جدول:42-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد اشتیاق و هیجان شخصیت

برند اسنوا با وفاداری به این برند………………………………………………………………. 127

جدول:43-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صلاحیت شخصیت برند

سامسونگ با وفاداری به این برند………………………………………………………………. 128

جدول:44-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صلاحیت شخصیت برند

ال.جی با وفاداری به این برند…………………………………………………………………… 129

جدول:45-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صلاحیت شخصیت برند

پارس خزر با وفاداری به این برند………………………………………………………………. 129

جدول:46-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد صلاحیت شخصیت برند

اسنوا با وفاداری به این برند……………………………………………………………………… 130

جدول:47-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد کمال شخصیت برند

سامسونگ با وفاداری به این برند………………………………………………………………. 130

 

 

 

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول:48-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد کمال شخصیت برند

 

ال.جی با وفاداری به این برند………………………………………………………………….. 131

جدول:49-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد کمال شخصیت برند پارس

خزر با وفاداری به این برند…………………………………………………………………….. 131

جدول:50-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد کمال شخصیت برند اسنوا

با وفاداری به این برند……………………………………………………………………………. 132

جدول:51-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد قوت و استحکام شخصیت

برند سامسونگ با وفاداری به این برند………………………………………………………… 133

جدول:52-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد قوت و استحکام شخصیت

برند ال.جی با وفاداری به این برند…………………………………………………………….. 133

جدول:53-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد قوت و استحکام شخصیت

برند پارس خزر با وفاداری به این برند……………………………………………………….. 134

جدول:54-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین بعد قوت و استحکام شخصیت

برند اسنوا با وفاداری به این برند………………………………………………………………. 134

جدول:55-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند سامسونگ با

وفاداری نگرشی به این برند…………………………………………………………………….. 135

جدول:56-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند ال.جی با

وفاداری نگرشی به این برند…………………………………………………………………….. 135

جدول:57-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند پارس خزر با

وفاداری نگرشی به این برند…………………………………………………………………….. 136

جدول:58-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند اسنوا با وفاداری

نگرشی به این برند………………………………………………………………………………… 136

جدول:59-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند سامسونگ با

وفاداری رفتاری به این برند…………………………………………………………………….. 137

جدول:60-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند ال.جی با

وفاداری رفتاری به این برند…………………………………………………………………….. 138

 

عنوان                                                                                                 صفحه

جدول:61-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند پارس خزر ب

وفاداری رفتاری به این برند……………………………………………………………………… 138

جدول:62-4 نتیجه آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن بین شخصیت برند اسنوا با وفاداری

رفتاری به این برند…………………………………………………………………………………. 139

جدول:63-4 محدوده دامنه شاخص و خوبی برازش…………………………………………. 140

جدول:64-4 شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری ابعاد شخصیت برند….. 141

جدول:65-4 شاخص های مناسب بودن برازش مدل انداز گیری ابعاد وفاداری مشتریان 147

 

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                 صفحه

 

نمودار :1 -2 چارچوب شخصیت برند…………………………………………………………. 18

نمودار :2 -2هویت برند………………………………………………………………………….. 28

نمودار :3 -2چارچوب تئوریک هویت برند……………………………………………………. 29

نمودار:4 -2 مدل ارزش ویژه برندآکر…………………………………………………………. 3

نمودار:5 -2 رابطه بین شخصیت برند، ترفیعات فروش و ارزش ویژه برند…………….. 45

نمودار :6-2 مدیریت ارزش ویژه برند…………………………………………………………. 49

نمودار :7 -2 ویژگی های فردی موثربر برند………………………………………………… 5

نمودار:8 -2 تاثیر سازگاری خود پنداره بر وفاداری به برند……………………………….. 54

نمودار:9 -2 چارچوب ارزش ادراکی، رضایت مندی، اعتماد و وفاداری……………….. 57

نمودار :10-2 بررسی ارتباط میان شخصیت نام تجاری،رضایت، ارزش ادراکی، اعتماد و

وفاداری………………………………………………………………………………………….. ..  60

نمودار:11-2 مدل وفاداری مشتریان…………………………………………………………… 61

نمودار:12-2 تاثیر وفاداری نگرشی بر وفاداری رفتاری…………………………………… 64

نمودار:13-2 مدل وفاداری………………………………………………………………………. 66

نمودار:14-2 بنیان های بازاریابی رابطه مند…………………………………………………. 68

نمودار : 15-2 ساختار ادراکی………………………………………………………………….. 70

نمودار:16-2 تاثیر اعتبار برند بر وفاداری مشتریان………………………………………… 74

نمودار: 1-3 نمودار کتل مربوط به ابعاد شخصیت برند…………………………………….. 93

نمودار: 2-3 نمودار کتل مربوط به ابعاد وفاداری مشتریان………………………………… 100

نمودار:1 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به جنسیت مشتریان……………………………. 104

نمودار:2 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به وضعیت تاهل مشتریان……………………. 105

نمودار:3 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به سن مشتریان………………………………… 106

نمودار:4 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به تحصیلات مشتریان……. …………………. 107

نمودار:5 -4 توزیع درصد فراوانی مربوط به شغل مشتریان………………………………. 108

نمودار: 6-4 مدل اندازه گیری شخصیت برند در حالت تخمین استاندارد مرتبه اول…… 142

 

 

عنوان                                                                                                 صفحه

نمودار: 7-4 مدل اندازه گیری شخصیت برند در حالت عدد معناداری مرتبه اول……… 143

نمودار: 8-4 مدل اندازه گیری شخصیت برند در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم……. 145

نمودار: 9-4 مدل اندازه گیری شخصیت برند در حالت عدد معناداری مرتبه دوم……… 146

نمودار: 10-4 مدل اندازه گیری وفاداری مشتریان در حالت تخمین استاندارد مرتبه اول……….. 147

نمودار:11-4 مدل اندازه گیری وفاداری مشتریان در حالت عدد معناداری مرتبه اول… 148

نمودار:12-4 مدل اندازه گیری وفاداری مشتریان در حالت تخمین استاندارد مرتبه دوم. 149

نمودار:13-4 مدل اندازه گیری وفاداری مشتریان در حالت عدد معناداری مرتبه دوم… 150

نمودار: 14-4 مدل ساختاری پژوهش در حالت تخمین استاندارد………………………….. 15

نمودار: 15-4 مدل ساختاری پژوهش در حالت عدد معناداری……………………………. 152

 

قیمت محصول : 110000 تومان

دانلود

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *